KΡΥΟΓΡΑΦΙΑ H ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

   

 

 

΄Εχουμε ήδη ροχωρήσει έρα αό οτιδήοτε μορούμε να θέσουμε  με λέξεις. Σ όλα τα λόγια υάρχει μια υφή εριφρόνησης.

Friedrich Nietzsche, Expeditions of an Untimely Man 26.

 

Ένιωσα ότι ως ζωγράφος, ήταν ολύ ροτιμότερο να εηρεαστώ αό έναν συγγραφέα αρά αό έναν άλλο ζωγράφο.

Marcel Duchamp, The Salt Seller

 

O νεολογισμός  Κρυογραφία, ως αλληγορία θανάτωσης του ζωντανού  λόγου μέσω της γραφής,  ανταοκρίνεται σ έναν συγγραφέα ου καθιστά τον εαυτό του νεκρό.   Η λατωνική εκδοχή του λόγου ως ένα νεκρό σώμα, βρίσκεται στο Φαίδρο: ...Σωκ. διότι αυτό το τρομερό συμβαίνει με τη ζωγραφική: Τω όντι κι εκείνης τα δημιουργήματα εμφανίζονται ως ζωντανά, εάν δε τα ερωτήσει κανείς κάτι, σοβαρότατα σιωούν. Το ίδιο και οι γρατοί λόγοι...[σελ. 171-173, D60, Φαίδρος, Πλάτωνος Διάλογοι, εκδ. Πάυρος]

 

Η Κρυογραφία ξεκινάει αντίστροφα, αό τη ράξη του θανάτου. Στον J. Joyce, η τελευταία αράγραφος του Finnegans Wake (αρχικώς εμφανιζόμενου υο τον τίτλο A Work in Progress), θέτει το κρύο σώμα του ατέρα λίγο ριν το κείμενο ολοκληρωθεί δίχως τελεία και φαίνεται να ειστρέφει τη διήγηση στην αρχή του βιβλίου...[. I am passing out. O bitter ending! ...... I go back to you, my cold father, my cold mad father, my cold mad feary father, .....makes me seasilt saltsick and I rush, my only, into your arms....End here. Us then. Finn, again! Take. Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. Lps. The keys to. Given! A way a lone a last a loved a long the  ]

Ο θεός της γραφής είναι και ο θεός του θανάτου. Κάθε τι ου λέγεται  καθίσταται νεκρό σώμα τη στιγμή ου γράφεται και υ αυτήν την έννοια,1 μερικές φορές ο νεκρός αίρνει τη θέση του γραφέα.  H εγκατάσταση-ερφόρμανς Κρυογραφία αρουσιάζει τη συγγραφή σαν μια μεταφορά του αόλυτου ψύχους...Καθώς τα κείμενα έχουν γραφεί εκ των ροτέρων, ο καλλιγράφος έχει το ρόλο του ανατόμου ου ανασυντάσσει το σώμα του έργου... [Ίσως σε εόμενες  εκδόσεις, οι συγγραφείς να γράφουν οι ίδιοι τα κείμενα  εί τόου, σε δημόσιο χώρο, ώστε η ράξη θανάτωσης του κειμένου να συμβαίνει μροστά μας... ]

Η έννοια του αόλυτου ψύχους συναντάται στη φυσική ως καθορισμός του αόλυτου μηδενός (0 βαθμοί της κλίμακας Kέλβιν ή 273.15 στην κλίμακα Κελσίου). Μεταφορικώς, στην κατάσταση αυτή κάθε δράση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες κοντά στο αόλυτο μηδέν, όου η ύλη ειδεικνύει κβαντική συμεριφορά με φαινόμενα όως η υεραγωγιμότητα και η υερρευστότητα ενώ το χωροχρονικό συνεχές αοκτά νέες σημασίες. (μολύβι και υδράργυρος θεωρούνται τα ρώτα γνωστά υεραγώγιμα υλικά). Στη φυσική, η θερμοκρασία ειδρά στις διεργασίες και στις υλικές ιδιότητες ερισσότερο αό κάθε άλλη μεταβλητή, όως η ίεση, το μαγνητικό ή ηλεκτρικό εδίο κλ. Το χαμηλότερο σημείο της θερμοδυναμικής  δυναμικής είναι το αόλυτο μηδέν, μια θερμοκρασία ου συμβολίζεται με μηδενική εντροία. Αοτελεί  την θεωρητικώς ιθανή χαμηλότερη θερμοκρασία και δεν είναι δυνατόν να ειτευχθεί με τεχνητά ή φυσικά μέσα, διότι είναι αδύνατον να διαχωρίσουμε ένα σύστημα εντελώς αό το υόλοιο του σύμαντος2.

Είσης, δεν είναι δυνατόν με οοιαδήοτε κατασκευή να μειωθεί η θερμοκρασία ενός συστήματος στο μηδέν με  έναν εερασμένο αριθμό διεργασιών. Αυτό μας εμφανίζει τον συγγραφέα σε μια σειρά άειρων ροσεγγίσεων του αόλυτου κειμένου...Έτσι, θα μορούσε να ειωθεί  ότι ο συγγραφέας χρειάζεται θεωρητικώς  άειρη συγγραφή δράση ώστε να ροσεγγίσει ένα καταληκτικό κείμενο. Ταυτοχρόνως, με τρόο ανάλογο της συμεριφοράς της ύλης σε συνθήκες αόλυτου μηδενός, ο συγγραφέας δεν μορεί να συγγράψει το τέλειο έργο διότι δεν μορεί να αομονωθεί εντελώς αό το εριβάλλον του.3

 

Στην performance, ο συγγραφέας4 (αγοσυλλέκτης- iceman αλλά και χειρογράφος, αοδιδόμενος στην αγγλική ως penman) ενεργοοιεί μια βαλβίδα, χειριζόμενος την ύαρξη του κενού, για να θέσει σε κίνηση μια οσότητα νερού. H  ενεργοοίηση είναι δυνατή μόνον  μέσω της ράξης της συγγραφής.  Ειδικότερα, στο τέλος κάθε γραμμής του κειμένου, ένα ζεύγος ηλεκτροδίων συλλαμβάνει την κίνηση του γραφέα και ενεργοοιεί μια ηλεκτροβαλβίδα η οοία στιγμιαίως ανοίγει, ελευθερώνοντας το υγρό. Στην κίνηση του μέσα αό ένα σύστημα γυάλινων αγωγών, το υγρό αγοοιείται. Συνολικώς, η εγκατάσταση  λειτουργεί ως μια κρυομηχανή.

Κενό αέρος μορεί να οριστεί ως ένας όγκος χώρου δίχως  ύλη. Η ίεση του χώρου αυτού είναι χαμηλότερη αό την ατμοσφαιρική. Ο ιδανικός συγγραφέας είσης είναι αυτός ου θεωρητικώς, δημιουργεί έναν αολύτως κενό χώρο. Στη διάρκεια της δράσης αυτής αφυλοοιεί το χώρο, ενεργοοιώντας τη νόηση ώστε να αραχθεί διαφορά δυναμικού και οι νοητικές αράγουσες να κινηθούν άμεσα, όως τα υγρά μέσα στις σωληνώσεις

Στην performance Κρυογραφία, ο Γιάννης Μελανίτης θα αντιγράψει το κείμενο Η Πράξη της Γραφής, της συγγραφέως Εύης Βογιατζάκη, ου θ αοτελέσει την ρώτη ελληνική έκδοση του κειμένου. (ρωτότυος τίτλος: The Act of Writing, αό την έκδοση στην αγγλική της Lexington Books, 2002, USA). Το υό συγγραφήν αόσασμα αοτελεί μέρος του The body in the text/ James Joyces Ulysses and the Modern Greek Novel. [To ελληνικό κείμενο αοτελεί είσης αόδοση της συγγραφέως αό την αγγλική γλώσσα].

Η Κρυογραφία αοτελεί μία εριοδική έκδοση για την θεωρία της τέχνης σε μορφή χειρογράφου. Το μοναδικό αντίτυο μετά την ολοκλήρωσή του θα ροσβάσιμο στη βιβλιοθήκη του About.  Πρώτη θεματική ενότητα αοτελεί η μελέτη  του Σώματος σε σχέση με το Κείμενο. Κάθε κείμενο θα αντιγράφεται στην αρχική γλώσσα συγγραφής του.

 

1. βλ. Derrida, Πλάτωνος Φαρμακεία.

2. [ηγή wikipedia]

3. Κατά τη συγγραφή του έργου Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, ο Μαρσέλ Προυστ μόνωσε το δωμάτιο  εργασίας με εένδυση  αό φύλλο φελλού. Το ειδικό κενό ου δημιουργήθηκε, είσης με την ροσθήκη αό διλές όρτες και βαριές κουρτίνες, στόχευε στην λήρη αοστασιοοίηση του συγγραφέα αό  τη τον ήχο, το φώς, τη σκόνη και τον θόρυβο, ώστε μέσω της αομόνωσης να συλλάβει τον διαστελλόμενο κόσμο της νουβέλας του. [http://www.studiocleo.com/librarie/proust/mainframe2.html]

4. O Shem the Penman είναι ένας χαρακτήρας μέσω του οοίου ο Joyce εανεξετάζει την ροβληματική της καλλιτεχνικής αυτονομίας με την αλληγορία της αυτο-αντανάκλασης και της αυτο-ροσωογραφίας στο όνομα των οοίων έρασε στο μοντερνισμό με την Προσωογραφία του Καλλιτέχνη σε Νεαρή Ηλικία ... Margot Norris, Joyces web: the social unraveling of modernism, University of Texas Press, 1992 . O γραφέας, κάτι ου με την ολοκλήρωση του έργου Κρυογραφία μου φανερώθηκε, είναι ο ατέρας μου, Μιχάλης, με την καλλιγραφική γραφή και την αγάη στο διάβασμα.

 

Υλικά της performance: Σινική μελάνη σε χαρτί, φυσητό γυαλί, υδρίες ηλού, αραφίνη, ύφασμα, άγος, φωτοκύτταρο, ηλεκτροβαλβίδες υγρών, χύτευση μολυβιού, φύλλο αλουμινίου.