STELARC

Συνέντευξη στον Γιάννη Μελανίτη, ΑΣΚΤ, 1999

 

 

Mελανίτης : Χαιρομαι ου βρισκεστε στην Ελλάδα ...

 

Stelarc : Ευχαριστώ ...

 

Μ : Ας μιλήσουμε κατ΄αρχήν για το σώμα , το οοίο θεωρείτε ως ένα υερφορτωμένο εδίο ληροφορίας ου αντιδρά με σασμωδικό τρόο ... Έχετε μιλήσει για την συνειδητοοιηση της στιγμής όου το σώμα είναι ξεερασμένο . Βλέετε αυτή την συνειδητοοιηση ως μια αρχή , το ξεκίνημα για κατι ;

 

Stelarc : Αό την εμειρία των performances έγινε σαφές ότι το σώμα είναι ξεερασμένο . Πραγματοοιώντας αυτές τις δράσεις δεν ροέκυψε η εμειρία της ενίσχυσης αλώς του σώματος , ούτε ερόκειτο για κάοιου είδους ψευδοειστημονικές εξερευνήσεις του - μάλλον οι performances αοκάλυψαν τους φυσικούς και ψυχολογικούς εριορισμούς . Το σώμα, αφού εί 2.000 χρόνια σωρρεύει ληροφορίες - αυτή η τρελή Αριστοτελική αρόρμηση για συσσώρευση όλο και ερισσότερης ληροφορίας - , αδυνατεί οσοτικά αλλά λέον και οιοτικά να αναλύσει αντικειμενικά και να διαχειριστεί δημιουργικά αυτή την οσότητα ληροφοριών . Για αράδειγμα , μορούμε να υολογίσουμε νανο-δευτερόλετα , εκατομμυριοστά του δευτερολέτου , έτη φωτός , αστρικές αοστάσεις, αλλά αδυνατούμε να βιώσουμε ως υοκείμενα αυτή την εμειρία. Η ληροφορία είναι ξένη στο σώμα μας , το βιολογικό μας σώμα , χωρίς την μεσολάβηση τεχνικών οργάνων. Κατασκευάζουμε είσης μηχανές ου λειτουργούν ταχύτερα , με μεγαλύτερη ακρίβεια και ολύ ερισσότερη ισχύ α΄ότι το ανθρώινο σώμα. Έτσι οι μηχανές συχνά υερσκελίζουν το ανθρώινο είδος. H τεχνολογία ειτάχυνε το ανθρώινο σώμα , το σώμα έχει κατακτήσει ταχύτητα κατάργησης της βαρύτητας και τώρα λέον βρίσκεται αοκομμένο αό την βιόσφαιρά του , ώστε αδυνατεί να ειβιώσει σε αυτά τα ξένα εριβάλλοντα χωρίς την συνδρομή εκτεταμένου τεχνολογικού εξολισμού . Γι΄αυτούς λοιόν τους λόγους , το σώμα είναι ξεερασμένο . Διαθέτουμε όμως τώρα ένα σώμα ου αντέχει λίγα λετά χωρίς αέρα , ερίου μία εβδομάδο χωρίς νερό , ίσως ένα μήνα χωρίς τροφή ... Η διατάραξη της εσωτερικής του θερμoκρασίας κατά 3-4 βαθμούς ροκαλεί σοβαρούς κινδύνους υγείας και η μείωση των σωματικών υγρών κατά 10% ειφέρει θάνατο . Συνεώς οι αράμετροι ειβίωσης του σώματος είναι εξαιρετικά εριορισμένες και δεδομένου ότι το σώμα διαθέτει κατά μέσο όρο 10 χρόνια καλής φυσικής κατάστασης είναι ένα ρόβλημα αν είσαι ήδη 50 ετών !

 

---(Γέλια )

 

Μ : Τελικά , ώς αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά τα εριβάλλοντα ου κατασκευάζετε - ως μέρος της ροής των δεδομένων ή ως εναν συνειδητό χειριστή ;

 

S : Παρ΄ότι οι ρώιμες performances ήταν ιό δύσκολες αό φυσική άοψη οι ιό ρόσφατες είναι τεχνικά ολύλοκες . Καθώς το σώμα είναι συνεδεμένο καλωδιακά με αυτό το σύνθετο σύστημα αό αναδραστικά κυκλώματα και εικόνες δεδομένων , καλωδιωμένο στα μηχανήματα , τότε στις ιό ειτυχημένες φάσεις συντελείται ένα είδος ολιστικής συμβίωσης όου ραγματικά χάνεις την αίσθηση του εαυτού σου και γίνεσαι μέρος αυτού του λειτουργικού συστήματος . Το σώμα ενσωματώνεται στη ροή των δεδομένων , αορροφημένο αο αυτές τις εικόνες , καθοδηγεί τις κινήσεις μιας εξάοδης μηχανής ου ερατά , ή ακόμα φιλοξενεί στο εσωτερικό του γλυτική . Υάρχουν φάσεις σε αυτές τις performances όου η τεχνολογία και το σώμα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα συνεργαζόμενων μερών .

 

Μ : ... ένα cyborg ...

 

S : Σωστά , ... Η μάλλον αντί να μιλούμε για το cyborg σαν ένα είδος ιατρικού - στρατιωτικού μοντέλου , αρόμοιο με το Terminator 2 , σαν ένα σώμα αό το οοίο έχουν αφαιρεθεί κάοια όργανα και έχουν αντικατασταθεί αό μηχανικά μέλη , ας φανταστούμε ένα cyborg ου θα αοτελείται μάλλον αό ολλαλά σώματα ου βρίσκονται σε διαφορετικα εριβάλλοντα αλλά συνδέονται μεταξύ τους ηλεκτρονικά μέ το Internet να λειτουργεί ως βασικό εξωτερικό νευρικό σύστημα . Με αυτό τον τρόο το cyborg σώμα μετατρέεται σ αυτό το εκτεταμένο λειτουργικό σύστημα συνεργαζόμενων μερών .

 

Μ : Μορούμε λοιόν να μιλήσουμε για " την ρόθεση του cyborg " ? Πού βρίσκεται η ρόθεση όταν δέν είναι σαφες αν η ληροφορια ροέρχεται αό το εσωτερικό ή το εριβάλλον ;

 

S : Είναι σίγουρα μία ενδιαφέρουσα ερώτηση . Είχα άντα την αίσθηση ότι ο καθορισμός της ρόθεσης ή του ανθρώινου αράγοντα συμμετοχής δεν είναι ένα αλό θέμα το οοίο χειρίζεται ένα σώμα ου λειτουργεί εγωκεντρικά . Με άλλα λόγια , λέον σκόιμο να θεωρούμε ότι ο νούς είναι εγκατεστημένος μέσα στο σώμα ή - ακόμα ιό δραστικά- είναι σκόιμο να θεωρούμε ότι υφίσταται καθόλου ο νούς με την αραδοσιακή μεταφυσική έννοια ; Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε την νοημοσύνη και την είγνωση ως ιδίωμα ου δεν συντελείται ααραίτητα μέσα στο σώμα μου ή το σώμα σου αλλά μάλλον ανάμεσά μας , μέσω της γλώσσας με την οοία εικοινωνούμε , μέσω των κοινωνικών θεσμών με τους οοίους λειτουγούμε , μέσω των ολιτιστικών συνθηκών ου μας καθορίζουν αυτή την ιστορική ερίοδο και όλα τα συναφή ... ράγμα ου εξαρτάται ειλέον αό τον τρόο θεώρησης και τα λαίσια αναφοράς του όλου θέματος . Συνεώς το ζήτημα της ειλογής , το ζήτημα της ελευθερίας του ανθρώινου αράγοντα είναι αμφιλεγόμενο! Υήρχε άντα μία φοβία για τα zombies γιατί φαίνεται να μην διαθέτουν δική τους νοημοσύνη , δεν ενεργούν αυτοβούλως και μορεί να τα ελέγχει κάοιος τρίτος αράγοντας . Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται είσης η ιδέα του cyborg το οοίο είναι ένα σώμα αυξανόμενα αυτοματοοιημένο , μηχανοοιημένο . Φοβόμαστε λοιόν τα zombies , φοβόμαστε τα cyborgs αλλά στην ραγματικότητα φοβόμαστε αυτό ου άντα ήμασταν και αυτό ου έχουμε ήδη γίνει ...

 

Μ : Τα ροηγουμενα χρόνια υηρξε μεγαλη ρόοδος στην ρομοτική . Αυτή όμως η τεράστια ανάτυξη έχει αρχίσει να ειβραδύνεται , ίσως γιατί τα ευκολα βήματα ήδη ραγματοοιηθηκαν . Αναφερεστε στο cyborg ως ένα σύστημα ου αλληλειδρά με ένα εριβάλλον νέων εμειριών . Εεκτείνοντας λοιόν την ροηγούμενή μου ερώτηση , θα μιλούσατε για μία " συνείδηση του cyborg " ;

 

S : Στην ροσάθεια αοσαφήνισης του θέματος δεν θα ρέει να βλέει κανείς δύο διαφορετικές ακραίες εκδοχές . Πρόκειται για διερεύνηση και όχι για δογματική διαμόρφωση ενός ουτοικού οράματος . Με άλλα λόγια , ο εανασχεδιασμός του σώματος και η ιδέα του cyborg μορούν να έχουν οικίλες μορφές . Έτσι ένα σενάριο είναι η ιατρική - στρατιωτική εκδοχή του cyborg , ένα άλλο είναι αυτό ου ροανέφερα , ένα σύστημα ενωμένων εξ αοστάσεως και συνεργαζόμενων σωμάτων . Υάρχει και ένα τρίτο , όου η μικροτεχνολογία με τη μορφή νανομηχανών μορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του σώματος . Σε αυτή την ερίτωση η τεχνολογία στο μέλλον θα είναι σε μεγάλο βαθμό αθέατη γιατί θα βρίσκεται μέσα στο σώμα . Το σώμα θα φιλοξενήσει την μικροτεχνολογία , το σώμα θα γίνει ξενιστής όχι μόνο για βακτήρια και ιούς αλλά και για αοικίες νανομηχανών . Μορούμε να εγκαταστήσουμε νέες αοικίες στο ανθρώινο σώμα . Μορούμε να κατασκευάσουμε ιό ροηγμένα συστήματα ειτήρησης της εσωτερικής δομής του αυτού του διαφοροοιημένου ανθρώινου σώματος ου γίνεται ξενιστής . Το σώμα γίνεται το τοίο των μηχανών , οι μηχανές δεν βρίσκονται ιά στο οτικό εδίο του ανθρώου αλλά στο εσωτερικό του ίδιου του σώματος .

 

Μ : Πάντως το σώμα εξακολουθεί να είναι ένα μή ροβλέψιμο εδίο ιθανοτήτων -δινει αροβλετες εξοδους... Αντίθετα οι μηχανές θεωρούνται συνήθως αρκετά ροβλέψιμες ...

S : Πάντως αρκετές μηχανές δεν είναι τόσο ροβλέψιμες ... ---(Γέλια ) Είναι φυσικά ένα ζήτημα αυτό , κατά όσο οι μηχανές θα μορουσαν να αοκτήσουν ραγματική ευφυία ή συνειδηση , αν οι μηχανές είναι " αυτόματα " και οι άνθρωοι μή ροβλέψιμα όντα άρα και ιό συνειδητοοιημένα . Υάρχει όμως και ένας διαφορετικός τρόος θεώρησης του θέματος και αυτό σχετίζεται με την μεταφυσική υόθεση ότι υάρχει κάοια εσωτερική ουσία στο σώμα . Ένα χαρακτηριστικό αράδειγμα ροκύτει αό την εξέταση της συμεριφοράς των εντόμων : Ο εγκέφαλος των εντόμων είναι ελάχιστος , όμως συγκριτικά καταφέρνουν να ειβιώνουν ερισσότερο , ράγμα ου οφείλεται στο ότι εμφανίζουν ένα είδος βασικής ενστικτώδους συμεριφοράς . ν ένα μικρό ρομότ διαθέτει ένα αιθητήρα ίεσης , ένα αιθητήρα ροσέγγισης, ένα αιθητήρα θερμοκρασίας και φωτός , αν διαθέτει αυτούς τους τέσσερις - έντε αιθητήρες τότε μορεί να ειβιώσει σε ένα αστάθμητο εριβάλλον έχοντας ολύ μικρό εγκέφαλο . Πώς γίνεται αυτό ? Θα ρέει να θεωρήσουμε ότι η ευφυία ή η ολυλοκότητα της συμεριφοράς ενός μυρμηγκιού δεν είναι ροιόν ενός εσωτερικου εγκέφαλου αλλά μάλλον εξαρτάται ερισσότερο αό την ολυλοκότητα του εριβάλλοντος στο οοίο ζεί . Το εδίο καθορίζει την συμεριφορά μας . Με άλλα λόγια , η ολυλοκότητα του " ραγματικού " κόσμου ροξενεί την αρόβλετη συμεριφορά ενός μικρού εντόμου ! ... και άν δούμε την συμεριφορά αό αυτή την οτική , κατασκευασμένη αό ένα ολύλοκο εριβάλλον , τότε ολλά αό τα σχετικά φιλοσοφικά ροβλήματα μας λύνονται ...

 

Μ : Πράγμα ου φαίνεται να είναι ολύ αναγκαίο σημερα ...

S : Ναί ...

 

Μ : Το θέμα λοιόν είναι ότι λειτουργώντας με " ράξεις αντί για θεωρίες " βιώνεις μια κατάσταση αντί να είσει εξωτερικός αρατηρητής ... Ο Wiener μίλησε για ένα κενό ανάμεσα στη μηχανολογία ισχυος και τη μηχανολογία των εικοινωνιών . Υάρχει κατι ανάλογο σήμερα ανάμεσα στην ηλεκτρονική και την βιοτεχνολογική εοχή ;

 

S : Οι αυξανόμενες ρόοδοι στην κατασκευή οργάνων και ηλεκτρονικών εργαλείων ειτρέουν τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές - η γενετική εεμβαση έχει γίνει συνηθισμένο φαινόμενο . Στο μέλλον θα εφαρμοστεί ο γενετικός καθορισμός , ιδιαίτερα το ρόγραμμα Genome , με την χαρτογράφηση του συνόλου των ανθρώινων γονιδίων και καθημερινά διαβάζουμε για κάοιο νέο τμήμα της δομής του DNA ου σχετίζεται με τη νόσο του Alzheimer ή του Huttington ... Δεν νομίζω λοιόν ότι υάρχει κάοια ασυνέχεια , θεωρώ ότι η εοχή της μηχανικής οδήγησε στην εοχή της ηλεκτρονικής κάνοντας δυνατή την τεχνολογία των υολογιστών και συνεώς το ιό εξελιγμενο software κ.λ.. Δεν χρειάζεται να το δεί κανείς σαν ασυνέχεια ή αλλαγή κατεύθυνσης και άν εκλάβουμε τα αραάνω εδία ως διαφορετικές στρατηγικές τεχνικής αντί να εξετάζουμε ειδικά τον κάθε τομέα τεχνολογίας καθεαυτό , τότε το ράγμα γίνεται ολύ ιο εύκολα κατανοητό. Ο όρος "technology" ροέρχεται αό την ελληνική λέξή " τέχνη " ου σημαίνει "δεξιότητες" . ρα η τεχνολογία δεν έχει να κάνει μόνο με το hardware αλλά είναι μάλλον ένας τρόος ειδέξιου χειρισμού , τεχνικής διαμόρφωσης , κατασκευής με ηλεκτρονικά μέσα ... Έτσι λοιόν γίνεται δυνατή η βιοτεχνολογία .

 

Μ : Αυτο το Cyborg κατεχει μια καταφατικη δυναμη, αντιθετα με την αθητικοτητα ου ροτεινει ο χριστιανισμος; Σε μια αο τις συζητησεις μας μου ειατε οτι ειστε αθεος...

 

S : Ναί ... όσο ερισσότερο δρώ τόσο λιγότερο ιστεύω ότι διαθέτω ένα δικό μου νού, σίγουρα η ιδέα του εαυτού ή της ψυχής ερνά σε δεύτερο λάνο και υοθέτω ότι άν μορεί κανείς να ερμηνεύσει τον κόσμο χωρίς να καταφύγει σε φανταχτερές θεωριες " κοσμολογίας " τότε θα ρέει να κάνει ακριβώς αυτό . Έχω την εντύωση ότι μεγάλο μέρος της ειστημονικής έρευνας έχει αναλωθεί στην ερμηνεία φαινομένων της φυσιολογίας του σώματος ου δεν αραέμουν σε αυτές τις ξεερασμένες μεταφυσικές ροκαταλήψεις.

 

Μ : Θεωρωντας το σωμα ως αραγοντα σε ενα χωρο ληροφοριων, το ζητουμενο ειναι κυριως στο χωρο αντι στον αραγοντα. Οως ειε η Ε.Τζαφεστα : "Λυνοντας τα ροβληματα του χωρου, ο αραγοντας αντιδρα αυτοματα..."

 

S : Αυτός είναι ένας τρόος να το βλέει κανείς . Σε αυτό έτεινα ροηγουμένως όταν εία ότι η ολυλοκότητα της συμεριφοράς ίσως εξαρτάται ερισσότερο αό την ολυλοκότητα του εριβάλλοντος αρά αό τον εσωτερικό κόσμο του οργανισμού , τον κώδικα του DΝA ... Φυσικά το σώμα είναι ρογραμματισμένο με ένα συγκεκριμένο γενετικό ρεερτόριο . Αυτό το ρεερτόριο κινήσεων , συμεριφοράς και αναδρασης έχει κωδικοοιηθεί αό το κοινωνικό σύστημα , αό την κουλτούρα με την οοία ανατρεφόμαστε ... Έτσι σκύβουμε ελαφρά σε ένδειξη σεβασμού, χαμογελάμε όταν είμαστε ευχαριστημένοι , ανταλλάσσουμε χειραψίες όταν συναντούμε κάοιν κ.λ.. Είναι ένα κωδικοοιημένο τελετουργικό συμεριφοράς ου η κοινωνία εγκρίνει και ενθαρρύνεται κανείς να εφαρμόσει . Αλλά αυτό είναι κατά κάοιο τρόο ένα αφηρημένο σύστημα . Δεν ροκύτει αό αναγκαιότητα αλλά αό συγκυρία.

 

Μ : Ειλεον, καθε λογικο συστημα εχει καοιους εγγενεις εριορισμους...

 

S : Νομίζω ότι κάθε σύστημα , κάθε δομή ειτρέει συγκεκριμένα κανάλια λειτουργίας και ενεργειας αλλά αυτό είναι είσης μια βασική αραδοχη... Για αράδειγμα , αν θέλεις να ταξιδέψεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ρέει να κινείσαι στη σωστή λευρά του δρόμου , σε μία λεωφόρο , να έχεις άδεια οδήγησης , να σταματάς στα κόκκινα φανάρια και να ξεκινάς στα ράσινα ... Με άλλα λόγια , σε ένα αυξανόμενα ολύλοκο τεχνολογικό εδίο υάρχουν όλο και ερισσότεροι κανονισμοί εριορισμού και ελέγχου αλλά χωρίς αυτούς τους εριορισμούς και τους ελέγχους δεν θα είχες την δυνατοτητα να κινείσαι με αυτή την ταχύτητα . Έτσι δεν βλέω κάοιο δίλλημα σε αυτό το θέμα του ελέγχου . Θέλω να ώ , το θέμα του ελέγχου καθεαυτό δεν είναι αευκταίο . Είναι η ολιτική εκμετάλλευση και η αθολογική διαχείρησή του ου έχει ως αοτέλεσμα την κακοοίηση του συστήματος ή των ολιτιστικών όρων ου είναι ααραίτητοι για να λειτουργούμε με εξαιρετικό τρόο. Αν αλά τρέχαμε ξυόλητοι δεν θα μορούσαμε να ροκαλέσουμε μία καταστροφή ακόμα και αν έφταμε άνω σε κάοιον . Εάν όμως χάσουμε τον έλεγχο ενός αυτοκινήτου ή εάν ένα αερολάνο συντριβεί τότε φυσικά συμβαίνουν μεγαλα ατυχήματα . Ο Paul Virilio μιλά γι΄αυτό το χαρακτηριστικό των ατυχημάτων , ότι με κάθε νέα τεχνολογία ροκύτει ένα νέο είδος ατυχήματος .

 

Μ : Γι' αυτο θα ηθελα να σας ρωτησω για τα νεα projects, το Ειλεον Αυτι, ου εμνευστηκατε αο το οντικι του ΜΙΤ με το ανθρωινο αυτι στην λατη...

 

S : Στην ραγματικότητα υάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην υλοοίηση αυτού του project . Κατ΄αρχήν διότι ξεερνά τα όρια της συνηθισμένης λαστικής χειρουργικής , με άλλα λόγια , δεν ρόκειται αλώς για μία αλλαγή σχήματος των χειλιών ή της μύτης ή κάτι αρόμοιο αλλά για ερισσότερο ριζικές χειρουργικές τεχνικές ανάλασης . Χρησιμοοιώντας ιστό αό το δέρμα μου και χόνδρο αό τα λευρικά οστά είναι δυνατή η κατασκευή ενός αυτιού ου θα μοιάζει με ένα φυσιολογικό αυτί αλλά θα έχει διαφορετικές λειτουργίες . Αν εμφυτευθεί ένα chip ήχου και ένας αισθητήρας ροσέγγισης μέσα στο αυτί , οοιοσδήοτε λησιάζει σ΄αυτό θα μορεί να ακούσει ένα ήχο . Συνεώς αυτό το αυτί δεν θα μορεί να ακούει αλλά θα μορεί να εκέμει ήχο , μιλώντας στο άτομο ου θα είναι κοντά του . Θα μορούσε ακόμα να λειτουργήσει σαν κεραία για το Internet . Συνδεδεμένο με ένα modem και με ένα φορητό υολογιστή αυτό το ειλέον αυτί θα μορεί να λαμβάνει και να μεταδίδει ραγματικούς ήχους . Αυτό θα εαυξάνει τους τοικούς ήχους ου τα φυσικά αυτιά ακούν . Έτσι θα υάρχει μία σφαιρική σύνθεση του ηλεκτρονικού\ ψηφιακού ήχου με τους τοικούς ήχους ου θα ροσλαμβάνουν τα φυσικά αυτιά . Αυτό το ειλέον αυτί είναι ένα project ου άρχισε ρίν αό ενάμιση χρόνο όταν σκαναρίστηκε με laser η εικόνα του κεφαλιού μου στο Curtain University of Technology στο Perth , ράγμα ου μου εέτρεψε να κατασκευάσω ένα αρκετά ειστικό τρισδιάστατο μοντέλο του κεφαλιού μου με το ειλέον αυτί . Κατασκευάσαμε είσης μία κινούμενη ψηφιακή εικόνα όου το κεφάλι στρέφεται αό την φυσιολογική λευρά στην λευρά με το ειλέον αυτί Εν άση εριτώσει για μένα το όλο project δεν θα έχει ενδιαφέρον αρά μόνο όταν ολοκληρωθεί . Δεν με ενδιαφέρει τόσο η εξομοίωση ή ανααράσταση με ψηφιακά μοντέλα . Αυτό ου με ελκύει ιδιαίτερα δεν είναι μόνο η εξομοίωση αυτών των ιθανών εκδοχών αρά η ραγματική τους υλοοίηση και εμειρία . Εομένως η εμειρία σε αυτά τα εναλασσόμενα interfaces είναι ολύ σημαντική .

 

Μ : Ποια ειναι η σταση του καλλιτεχνη σημερα; Εννοώ, υηρξε αντοτε εαναστατικη;

 

S : Έβρισκα άντα ροβληματικό τον ορισμό του καλλιτέχνη ως αλώς ενός τεχνίτη ου κατασκευάζει ή αράγει ολιτιστικά αγαθά ου αοκαλούνται όμορφα ή ευαίσθητα κ.λ.. Αυτό ου με αασχολεί έντονα είναι ο καλλιτέχνης να εργάζεται με ιδέες , να χρησιμοοιεί την τέχνη του σαν ένα μέσο για την διερεύνηση του ροσωικού και του δημόσιου στοιχειου και να ροσαθεί να αοσαφηνίσει το τί σημαίνει να υάρχεις στον κόσμο και με καλύτει ολύ ερισσότερο η τοοθέτηση του καλλιτέχνη ως οιητή ή φιλοσόφου αρά ως καλού τεχνίτη .

 

Μ : ...αλλά τήν ίδια στιγμή, "καθώς λησιαζουμε στο τέλος της φυσιολογίας μας λησιάζουμε και στο τέλος της φιλοσοφίας μας "...

 

S : Ακριβώς, είναι μία αρατήρηση ου έχω κάνει αλιότερα Αυτό ου ροσαθούσα να εκφράσω είναι η ιδέα του σώματος ως ένα είδος αρχιτεκτονικής κατασκευής για την διαμόρφωση συνείδησης . Εανασχεδιάζοντας το σώμα εαναροσδιορίζουμε τη σημασία της ανθρώινης οντότητας . Η διαφοροοίηση της αρχιτεκτονικής του ανθρώινου σώματος θα σήμαινε την αναροσαρμογή της είγνωσής μας για τον κόσμο . Ας φανταστούμε λοιόν τον κόσμο ενός σκύλου ου βλέει μόνο σε άσρο - μαύρο , ή τον κόσμο ενός φιδιού ου βλέει βάσει θερμικών ιχνών , ή τον κόσμο μιάς νυχτερίδας ου έχει εικόνα του κόσμου μέσω υερηχητικών , δονούμενων ήχων . Είναι λοιόν εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι η ανθρώινη αρχιτεκτονική δομεί τη είγνωσή μας και ροκαθορίζει τις λειτουργίες μας ... Δεχόμαστε λοιόν αυτή το βιολογικό status quo ή εεξεργαζόμαστε τον εανακαθορισμό του ανθρώινου σώματος , τον εανασχεδιασμό του ; Μορούμε να δούμε το σώμα σαν ένα σώμα ου έχει δεχτεί ροσθήκες , ενσωματώνοντας μικρές μονάδες τεχνολογίας ; Στο project του Movatar το σώμα γίνεται το ίδιο ένα ρόσθεμα , ου συμμετέχει στην συμεριφορά ενός ευφυούς αράγοντα . Συνοτικά , δημιουργείται ένα αντίστροφο σύστημα κίνησης όου ένα ευφυές , αυτόνομο και λειτουργικό ανδρείκελο θα έχει την δυνατότητα να δράσει στον ραγματικό κόσμο κατέχοντας ένα φυσικό σώμα και αν τοοθετηθούν ηλεκτρόδια όχι μόνο στα όδια του ανθρώινου σώματος αλλά και στους μύς του ροσώου τότε το ανδρείκελο θα μορεί να κινείται και να κάνει χειρισμούς αλλά και να εκφράζει τα συναισθήματά του στον ραγματικό κόσμο ελέγχοντας τους μύς του ροσώου του ανθρώινου σώματος . ρα εδώ έχουμε μία κατάσταση όου το αον, ξεερασμένο και αραβιασμένο σώμα δρά δίχως την δική του βούληση για τα ανδρείκελα στο Internet . ---(Γέλια )

 

Μ : Αυτο ειναι και το τελευταιο σας project, έτσι δεν είναι ;

 

S : Ναί , το ευφυές ανδρείκελλο , το Movatar , είναι το ιό ρόσφατο project και θα αρουσιαστεί σε performance για ρώτη φορά στα λαίσια του Cyber Cultures στο Sydney , τον ερχόμενο Αύγουστο , οότε θα ρέει να είναι έτοιμο μέχρι τότε

 

Μ : Σας ευχαριστώ

 

S : Κι εγώ

 

Αθηνα , 27 Οκτωβριου 1999, ΑΣΚΤ.

 

Αομαγνητοφωνηση - Μεταφραση : Σεβαστη Δεσοινα